سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی بیرامی – پژوهشگاه نیرو، ایران
یداله یعقوبی نژاد – پژوهشگاه نیرو، ایران
عبدالصائب ارجمند – شرکت برق منطقه ای هرمزگان، ایران
سعید قاسمی – شرکت برق منطقه ای هرمزگان، ایران

چکیده:

خوردگی آرماتورهای فولادی یکی از مهمترین دلایل تخریب سازه های بتنی مسلح به شمار می آید و هزینه ها ی تحمیلی ناشی از این تخریب، توجه بسیاری از محققین را طی دو دهه اخیر به خود معطوف ساخته است . در ای ن پژوهش جهت ارزیابی وضعیت فنداسیون دکل استراتژیک ۲۳۰کیلوولتی عبور از دریا، واقع در تنگهی پهل- لافت که تامین کننده برق تمام ی جزی ره قشم م ی باشد، از آزمون ها ی غیرمخرب پتانسیل نیم پی ل خوردگ ی(Half Cell)مقاومت ،فشاری حقیق ی بتن، ضخامت پوشش بتن ی، قطر حقیقی آرماتور و بازرسی چشمی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون نیم پیل خوردگی بر اساس استانداردASTM C-876بیانگر وضعیت مطلوب آرماتورهای فولاد ی واقع در بتن و داده های مقاومت فشاری حقیقی موید افت استحکام ناشی از ناحیه پاشش در چهار پایه فنداسیون دکل می باشد.