سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

محمد معتمدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان_مدیر گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد
رمضانعلی شورای – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری_مدیر برنامه ریزی و نظارت بر امور خدم
الهام دهقانیان – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
منیژه حداد حسن آبادی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت سرانه فضای سبز منطقه ۱۰ شهرداری مشهد و مقایسه آن با سرانه های استاندارد و همچنین قابلیت دسترسی شهروندان به فضاهای سبز با توجه به پراکنگی آنها می پردازد دراین تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و اطلاعات اسنادی و جمع آوری داده های میدانی به کمک نرم افزار GIS تجزیه و تحلیل صورت گرفته است مهمترین اهداف این تحقیق عبارتنداز شناخت وضعیت فعلی فضای سبز منطقه ۱۰ بررسی سرانه فضای سبز منطقه براساس استاندارد های جهانی پراکندگی و میزان دسترسی شهروندان به فضای سبز ارایه راهکارها و رهنمودهایی برای توسعه متوازن فضای سبز برای دستیابی به اهداف مذکور سرانه فضای سبز منطقه ۱۰ محاسبه گردیده که میزان آن ۶٫۲۹ مترمربع به ازای هرنفر است که با استانداردهای جهانی ۲۵-۲۰ و کشوری ۱۲-۷ و حتی برخی مناطق دیگر شهرداری مشهد تفاوت معناداری را نشان میدهد درپایان مکان گزینی و پراکندگی پارک ها با نرم افزار gIS و شعاع دسترسی عمومی آن مورد بررسی قرارگرفته که براساس اولویت بندی و معیارهای مناسب با فضای سبز پارکهای جدیدی پیشنهاد می گردد.