سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سردار محمدی –
نرگس اسمعیلی –
نسیم صالحی –

چکیده:

در دنیای امروزی، توسعه فن آوری های اطلاعات با هدف ایجاد تحول و پیشرفت در سازمان ضروری به نظر می رسد و آنچه در این تحول از اهمیت بالایی برخوردار است آگاهی کارکنان از منابع اطلاعاتی و مهارت یا سواد فن آوری اطلاعات است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت سواد فن آوری اصلاعات کارکنان سازمان های ورزشی است. بدین منظور تعداد ۱۷۶ مدیر و ۱۹۴ نفر از اکرشناسان ستادی این سازمان ها با استفاده از نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته سواد فناوری اطلاعات پاسخ دادند. برای تعیین روایی صورت و محتوی، از نظرات متخصصین، روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأئیدی و پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید. از آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون چند متغیری، تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل واریانس چند متغیری) مناسب با استفاده از نرم افزارهای «LISREL» (نسخه ۸/۵۲) و «SPSS» (نسخه ۱۷) استفاده گردید. یافته ها نشان دادند میزان سواد فن آوری اطلاعات کارکنان سازمان های ورزشی در حد متوسط بود. نتایج آزمون MANOVA تفاوت معنی داری را بین خرده مقیاس های سواد عمومی کامپیوتر در سازمان های ورزشی نشان داد. به نحوی که سواد فن آوری اطلاعات کارکنان فدراسیون های ورزشی کمتر از وزارت ورزش و جوانان و اداره کل تربیت بدنی مدارس بود. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد تمامی زیر گروه های سواد عمومی کامپیوتر، پیش بینی کننده های معنی داری برای سواد کامپیوتری بودند. در نهایت باید گفت فن آوری اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های پیشرفت سازمان به شمار می رود و فراهم آوردن شرایط مطلوب جهت آشنایی بیشتر با آن و ارتقاء سطح سواد عمومی فن آوری اطلاعات کارکنان سازمان ها باید جزو اولویت های هر سازمان های ورزشی باشد.