سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منا امیدواری نیا – دانشجوی دکتری ساز ههای آبی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز)
علیرضا عطوفی – کارشناس ارشد ساز ههای آبی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز و کارشنارس هیدرو
سعید حاجی علی گل – کارشناس ارشد ساز ههای آبی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز و مدیریت مطالعا
سیدحبیب موسوی جهرمی – استادیار گروه ساز ههای آبی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با توجه به اینکه امروزه در برخی از مناطق کشاورزی، راندمان کل آبیاری حدود بیس ت و پنج درصد اس ت، با افزایش آن به حدود دو برابر دستیابی به منابع آب فزونی خواهد یافت. در این زمینه و با توجه به گذشت حدود ۲۰ سال از احداث آبگیرکانال اصلی شبکه شهید رجایی واقع در منطقه امیدیه در خوزستان و با توجه به بافت واگرای خاک منطقه ، مرمت اساسی سازه مذکور به منظور افزایش راندمان وکاهش میزان هدررفت آب آبیاری در دستور کار سازمان آب و برق خوزستان به عنوان بهر هبردار اصلی شبک ههای دشت خوزستان قرار گرفت. تغییر مسیر رودخانه زهره که آبگیری از این رودخانه صورت م یگیرد و سیلا بهایی که هر ساله باعث تخریب دایک کناره در محل ورودی آبگیر م یشود لزوم بررس یهای بیشتر در این زمینه را موکد م یکند. در این تحقیق به منظور ساما ندهی و حفاظت از آبگیر اصلی شهید رجایی بررسی ارتفاع دایک موجود، لزوم استفاده از دایک ( در سمتی که فاقد دایک است) و ارتفاع مناسب دایک مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از مدل یک بعدی MIKE 11 جهت شبی هسازی و روندیابی رودخانه زهره در بازه مورد نظر استفاده شده است. در این مدل که در آن شبی هسازی برای ۱۰۸۲ متر از رودخانه زهره صورت گرفته است، از ۱۹ مقطع عرضی استفاده شده و هیدروگراف با دبی بازگشت ۲۵ ساله به عنوان شرط مرزی بالادست و دبی- اشل به عنوان شرط مرزی پایین دست به مدل معرفی شد هان د، از طرف دیگ ر پس از کالیبراسیون مدل با دبی- اش لهای برداشت شده از رودخانه و دبی- اشل محاسباتی مدل ضریب زبری مانینگ ۰/۰۴ به مدل معرفی شد. نتایج این تحقیق نشانگر لزوم احداث دایک حفاظتی در سمت دیگر رودخانه به ارتفاع حداقل ۲,۵ متر و مناسب بودن ارتفاع دایک موجود است