سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز زارع خورمیزی – دانش‏آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
محبوبه رحیمی – دانش‏آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
محبوبه بای – دانش‏آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب

چکیده:

خشکسالی یک پدیده طبیعی و تکرار شدنی است و در واقع بخش جدایی ناپذیری از نوسانات اقلیمی است که می‏تواند در هر منطقه جغرافیایی حادث شود. تداوم آن در مناطق مختلف می‏تواند متفاوت باشد. در تحقیق حاضر سعی بر آن شد تا با استفاده از شاخص معیار بارندگی سالانه (SIAP) و میانگین متحرک ۳ و ۵ ساله (MA)، وضعیت خشکسالی حوضه شمال حلقه‏در در استان البرز بررسی شود. بدین منظور از داده‏های سالانه بارندگی ایستگاه نجم‏آباد (ایستگاه معرف حوضه) طی یک دوره آماری ۲۱ ساله (۶۵-۱۳۶۴ الی ۸۵-۱۳۸۴) استفاده گردید. همگنی داده‏ها به وسیله آزمون ران تست تعیین شد. نتایج شاخص SIAP نشان داد که مرطوب‏ترین سال منطقه مورد مطالعه سال ۷۶-۱۳۷۵ و خشک‌ترین سال مربوط به سال ۷۰-۱۳۶۹ می‌باشد. هم‏چنین بیشترین و کمترین درصد فراوانی وقوع کلاسه‏های مختلف در منطقه مورد مطالعه، به ترتیب مربوط به کلاس نرمال و مرطوب با ۳۳/۳ و ۹/۵ درصد فروانی وقوع می‏باشد. روش میانگین متحرک ۳ و۵ ساله نیز خشک‏ترین و مرطوب‏ترین سال را با کمی اختلاف مشابه شاخص SIAP نشان می‏دهند. در نهایت با توجه به نتایج هر دو روش مشخص می‏شود که دوره‏های خشکسالی و ترسالی به‏صورت متناوب در منطقه اتفاق می‏افتد.