سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

امین احمدپور –

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت تغذیه ای و نیز تعیین میزان رضایت کارکنان روزکار و نوبت کار از وضعیت غذاهای سروشده دریکی از شرکت های وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی درنیمه اول سال ۸۹ بصورت مقطعی اجرا گردید به این منظور تعداد ۳۶ نفر از کارکنان مربوطه وارد مطالعه شدنددراین مطالعه از تلفیق دو روش کمی و کیفی استفاده شد دربخشکمی اطلاعات مربوط به دریافت مواد غذایی در دو روز عادی و تعطیل جمع اوری شد برای بررسی وضعیت تغذیه ای از روش یادآمدخوراک ۲۴ ساعته برای دو روز عادی و تعطیل استفاده شد که طی آن مواد غذایی و آشامیدنی درطی یک روز کامل عادی و یک روز کامل تعطیل پرسیده شد همچنین به منظور درک صحیح از الگوی مصرف مواد غذایی دریک دوره یک ماهه از پرسشنامه بسامد کیفی نیز استفاده شد ضمنا اطلاعاتی درمورد فعالیت بدنی آنتروپومتری تن سنجی شامل اندازه های وزن و قد داده های بیوشیمیایی شامل اندازه سطح چربی و قندخون اطلاعات بالینی شامل سابقه بیماری و دریافت مکملهای غذایی جمع آوری شد.