سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم امامی – کارشناسی ارشد
اسماعیل دردی پور – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تغذیه صحیح گیاهان از اصول اولیه کشاورزی پایدار است به منظور بررسی وضعیت آهن و ارزیابی عصاره گیررایج برای استخراج آهن قابل استفاده هلو درخاکهای استان گلستان ۲۴باغ هلو درسراسر استان انتخاب و آهن قابل استخراج این خاک ها با استفاده از عصاره گیرهیدروکسیل آمین هیدروکلراید اندازه گیری و با دستگاه جذب اتمی قرائت شد درمطالعات باغی آزمایشی بصورت فاکتوریل با سهتیمار کودی Fe0Zn0, Fe0Zn1, Fe1Zn1 ازمنبع سکوسترین آهن ۱۳۸ درسطح ۰و۱۰کیلوگرم درهکتار درقالب طرح کاملا تصادفی درچهارتکرار انجام شد بقیه عناصرغذایی بطوریکسان به همه تیمارها اضافه شد مقدار کلروفیل برگ با دستگاه کلروفیلمتری Minolta SPAD-502) تعیین شد رابطه میزان کلروفیل دربرگ و غلظت آهن درخاک به روش رگرسیون غیرخطی تکه ای تعیین و حدبحرانی آهن ۲۷/۸ میلی گرم برکیلوگرم به دست آمد.