سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا زهتابیان – استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
سید مهدی رضوی – کارشناس ارشد بیابان­زدایی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
ریحانه مسعودی – دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
حسن خسروی – دانشجوی دکترای بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی شدت بیابانزایی منطقه کویر میقان (دریاچه فصلی توزلوگل) ، از مدل بیابان زایی IMDPA استفاده گردید. با توجه به شرایط منطقه مورد مطالعه،۲ معیار خاک و پوشش گیاهی در نظر گرفته شد. مطالعات در قالب واحدهای کاری صورت گرفت. برای معیار خاک۴ شاخص هدایت الکتریکی، درصد سنگ وسنگریزه ،بافت و عمق خاک و برای معیار پوشش گیاهی ۳ شاخص وضعیت پوشش گیاهی، تجدید پوشش گیاهی و بهره برداری از پوشش گیاهی در نظر گرفته شدند. بر پایه شاخص های گزینش شده برای هر معیار، از میانگین هندسی شاخص ها در هر معیار، نقشه کیفی برای معیارهای مورد نظر بدست آمد و در پایان از میانگین هندسی معیارها، نقشه شدت بیابانزایی با استفاده از GIS تهیه شد. متوسط هندسی ارزش کمی شدت بیابان زایی برای کل منطقه بر اساس دو معیار مورد بررسی ۲/۲۴ بدست آمد که نشان دهنده ی کلاس متوسط روند بیابانزایی در منطقه می باشد. با توجه به ارزیابی های صورت گرفته مشخص شد که معیار پوشش گیاهی با میانگین وزنی ۲/۳۹ (کلاس متوسط) بیشترین تاثیر را در بیابانزایی منطقه دارند. همچنین معیار خاک نیز با میانگین وزنی ۲/۱۰ در کلاس بیابان زایی متوسط قرار دارد.