سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین کیامهر – عضو هیئت علمی گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محمدرضا احدی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل
شهاب الدین غزائی – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

به منظور ارزیابی وضعیت ایمنی تونلهای راه به جهت پیشگیری از وقوع تصادفات درتونل ها عوامل مختلف و تاثیر گذار در ایمنی تونلهای راه مورد بررسی و مطالعه قرارگرفتند. روشنایی تونل وجود قوس درمحدوده تونل روسازی داخلتونل زهکش و عایق کاری تونل و علایمافقی و عمودی ترافیکی به عنوان مهمترین عوامل مشخص شدند. با وزندهی به این عوامل براساس تحلیل سلسله مراتبی میزان تاثیر هریک از عوامل تعیین گردید و باانجام بازدید ایمنی و نمره دهی به وضعیت موجود هریک از عوامل شاخص ایمنی تونل ها تعیین می گردد و برای نمونه تونلهای محور کرج چالوس مورد ارزیابی وضعیت ایمنی قرار میگیرند نتایج تحقیق بیانگر این نکته بود که بیشترین اثر را در شاخص ایمنی تونل ها معیار روشنایی و قوس در مسیر تونل دارند و می توان با اصلاح و بهسازی این دو شاخص های ایمنی را بطور قابل توجه افزایش داد.