سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید سیروسی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
غلامعلی حشمتی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمیدرضا ناصری – مرکز بین المللی تحقیقات بیابان، دانشگاه تهران

چکیده:

نوع مدیریت اعمال شده در مراتع اثر مستقیم بر سلامت آبرا هه های موجود در عرصه مرتعی را دارد و از این رو بررسی وضعیت آبراهه های یک محدوده مرتعی می تواند علاوه بر نشان دادن نوع مدیریت اعمال شده کمک شایانی به برنامه های اصلاحی نماید. یکی از روش های نوین برای ارزیابی سلامت آبراهه ها، روش DLA می باشد. در این تحقیق سلامت آبراهه های موجود در عرصه مرتعی ۴ منطقه در حوزه آبخیز کرکبود و کویین با این روش مورد ارزیابی قرار گرفت. در این روش ۸ فاکتور مورد بررسی قرار می گیرد که شامل میزان شیب، سطح شیب، پوشش دیواره، پوشش کف، شکل مقطع عرضی، شکل مقطع طولی، فرسایش پذیری دیواره و فرسایش پذیری کف آبراهه می‌شود. نتایج حاصل نشان داد در هر آبراهه در هر منطقه مدیریتی زون‌های متفاوتی وجود دارد که از لحاظ شاخص پایداری با همدیگر متفاوتند. در مجموع زونهای زیر در مناطق مورد بررسی شناسایی شد: زون کف آبراهه با پوشش گیاهان چند ساله، کف آبراهه همراه با سنگهای بزرگ، کف آبراهه همراه با سنگ و پوشش توامان، کف آبراهه پوشیده از سنگ و گیاهان یکساله، دیواره تند همراه با ریزش، دیواره واریزه ای با پوشش اندک، کف و دیواره با درختچه، کف آبراهه با پوشش اندک و دیواره پوشیده، کف آبراهه لخت و کف آبراهه با پوشش لاشبرگ گیاهان یکساله. این تحقیق نشان داد فعالیت های مدیریتی می تواند نقش تعیین کننده ای در سلامت آبراهه داشته باشد.