سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا جانباز قبادی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران
سمیه فخرالدین – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومرفولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
سید جابر قنبریان پطرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

اقلیم عامل مهمی در توسعه بخش گردشگری می باشد، یک اقلیم مناسب می تواند پاسخ های مثبت گردشگران را به در پی داشته باشد و گردشگران نیز سفر خود را با توجه به شرایط اقلیمی و جوی مقصد مورد نظر طرح ریزی می کنند. در این بررسی پتانسیل های توریستی و آسایش اقلیمی شهرستان بابلسر با استفاده از سه روش TCI، بیکر و ET ارزیابی شد. بدین منظور جهت ارزیابی آسایش اقلیمی از متغیرهای اقلیمی نظیر میانگین دمای حداکثر، حداقل و متوسط ماهانه، متوسط رطوبت نسبی و حداکثر و حداقل آن و متوسط سرعت باد هر ماه از بانک آمار اطلاعات سازمان هواشناسی ایستگاه بابلسر در طی سی سال (۱۹۷۶ تا ۲۰۰۶) استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق بررسی های انجام شده ۵۰% از ماههای سال از نظر آسایش گردشگری از وضعیت قابل قبول و از نظر آسایش محیطی از وضعیت مطلوب برخوردار بوده است.