سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام مهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان، گروه کشاورزی، پارس آباد مغا
شهروز آقائی –

چکیده:

به منظور مطالعه خصوصیات رشدی و شناخت مبانی مرفولوژیکی تفاوت عملکرد و بررسی روابط بین صفات مختلف با یکدیگر بویژه باعملکرد دانه و تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد دانه در ژنوتیپ های ذرت دانهای، آزمایشی در سال ۱۹۳۱ در شهرستان پارسآباد مغان در روستای ملاکندی اجرا گردید. در این آزمایش تعداد ۱۱ ژنوتیپ ذرت دانهای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۹تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. ۸ صفت از جمله عملکرد و اجزای عملکرد اندازهگیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تفاوتهای بسیار معنیداری از نظر کلیه صفات مورد بررسی بین ژنوتیپ ها مشاهده شد. مقایسه میانگین عملکرد دانه در ژنوتیپ های مختلف نشانداد که بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط به هیبریدهای MAXIMA و TOUNO میباشد. بیشترین مقدار ضریبتغییرات ژنتیکی مربوط به عملکرد دانه، وزن ۱۱۱۱ دانه و تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیک و کمترین مقدار آن مربوط به صفات تعدادروز تا گردهدهی و تعداد روز تا ابریشمدهی بود