سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نادره سادات راشت قلم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی
هادی شیرویه زاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی
زهرا خدادادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی

چکیده:

بهره وری مفهومی جامع و به معنای استفاده کارا و اثر بخش از منابع تولید برای بدست آوردن بیشترین و بهترین خروجی ممکن است علت اصلی که لزوم توجه به بهره وری را ایجاب می کند محدودیت منابع می باشد یکی از بهترین شاخص هابرای مقتیسه بهره وری چند واحد تصمیم گیرنده سنجش کارایی می باشد. کارایی در مفهوم ساده نیست ورودی به خروجی است و یکی از روش های ارزیابی آن، روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. در این پژوهش میزان کارایی شهرداری های مناطق ۱۴ گانه شهر اصفهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر این اساس پس از بررسی و مطالعه ادبیات نظری، مرور گزارشات عملکردی، آمارنامه شهرداری اصفهان و بررسی وظایف و فعالیت های این نهاد، شاخص های ورودی و خروجی مشخص شده است و پس از قرار گیری در مدل SBM نهایتا به وسیله آنتروپی شانون رتبه بندی شده اند.