سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدیه نخعی – دانشجوی دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان مرند ایران
مهدی خداداد – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گلستان

چکیده:

یکی ازانواع امنیت امنیت اجتماعی درشهرها می باشد که این مسئله درشهرهای ساحلی شمال کشوربه دلیل جذب گردشگری ازاهمیت بیشتری برخوردار است چرا که ناامنی اجتماعی و عمومی برکاهش عدم توسعه ی پایدارصنعت گردشگری تاثیر میگذارد به دنبال این امرپیامدهای منفی را میتوان برای عدم رونق صنعت گردشگری و هتل داری پایدار درجامعه مشاهده کرد لذا درهمین راستا پژوهش حاضربه منظور ارزیابی و تحلیل امنیت اجتماعی گردشگران درشهر ساحلی بندرگز انجام گرفته است که بدین منظور ازروش توصیفی – تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است جامعه مورد مطالعه دراین پژوهش ساکنان شهربندرگز و گردشگران میب اشند که به علت دردسترس نبودن تعدادصحیح گردشگران تعداد ۱۶۰نفر ازگردشگران و بااستفاده ازروش کوکران تعداد ۱۷۲نفر ازساکنان به عنوان نمونه انتخاب وپرسشنامه بصورت تصادفی ساده یبن آنها توزیع شده است یافته های بدست آمده ازازمون ناپارامتریک Chi-Square درنرم افزار تحلیل اماری spss نشان دهنده امنیت اجتماعی بسیاربالا درشهربندرگز ازدید گردشگران می باشد همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن نشان دهنده رابطه منفی و معناداردرسطح ۱درصد بین میزان تحصیلات و احساس امنیت دربین گردشگران است