سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صفرعلی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران،
غلامعلی اکبری – اعضاء هیات علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
سیدمحمدرضا احتشامی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
منوچهر طاهری مازندرانی –

چکیده:

تنش خشکی در بسیاری از نقاط جهان خطری جدی برای رشد گیاهان و تولید محصولات زراعی به شمار می رود .استفاده از تنوع ارقام برای گزینش صفات مطلوب در شرایط تنش یکی از راه های مقابله با این مشکل است.این آزمایش به منظور بررسی پاسخ لاینهای امید بخش جو به تنش خشکی انتهای دوره در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ، واقع در شهر ورامین به صورت کرت خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. فاکتور های مورد مطالعه در این تحقیق شامل سطوح آبیاری در کرت های اصلی و لاین های امید بخش جو در کرت های فرعی بوده است. فاکتور آبیاری در ۲ سطح و عبارت بودند از a1آبیاری نرمال مزرعه تا انتهای دوره رشد گیاه به عنوان تیمار شاهد (بدون تنش) a2قطع آبیاری مزرعه در مرحله ۵۰ درصد گلدهی به عنوان شرایط تنش خفیف. فاکتور فرعی در این آزمایش نیز شامل ۱۹ لاین امید بخش جو و رقم یوسف به عنوان شاهد بوده است. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح مختلف تنش آبی در تمامی صفات اندازه گیری شده اختلاف آماری وجود داشت. بررسی نسبت تغییرات صفت در شرایط تنش خشکی نسبت به بدون تنش (آبیاری نرمال) نشان داد که تنش خشکی بر روی تمام صفات مورد بررسی دارای اثرات منفی می باشد. براساس نتایج این آزمایش لاین امید بخش شماره ۱۵ توسطشاخص های تحمل به تنشSTI و GMP ،MP ،Ys ، Yp به عنوان لاین برتر تحت شرایط تنش خشکی انتخاب گردید.