سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا مقدم خمسه – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد
جهانفر دانشیان – دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
حمید جباری – مدرس دانشگاه آزاد شهر قدس
معصومه نعیمی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان

چکیده:

به منظور ارزیابی واکنش عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن دانه آفتابگردان به کاهش دفعات آبیاری سه آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال ۱۳۸۵ اجرا گردید. در آزمایش اول که در شرایط آبیاری مناسب اجرا شد، زمان آبیاری کلیه کرتها بر اساس ۶۰ میلیمتر از زمان کاشت تا پایان دوره رشد گیاه بود A تبخیر از تشتک تبخیر کلاس و و در آزمایش دوم و سوم که در شرایط کمآبیاری اجرا گردید، زمان آبیاری کلیه کرتها به ترتیب بر اساس ۱۲۰ و ۱۸۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر انجام شد. نتایج نشان داد که وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن در سطح یک درصد تحت تأثیر تنش کمآبی قرار گرفت و اعمال کمآبیاری پس از ۱۸۰ میلیمتر تبخیر به ترتیب سبب کاهش ۱۴/۴ و ۸۲ درصدی محتوای روغن دانه و عملکرد روغن نسبت به شرایط آبیاری مطلوب گردید. بیشترین عملکرد دانه از تیمار آبیاری شاهد به میزان ۲۷۷۸ کیلوگرم در هکتار بدست آمد و با کاهش دفعات آبیاری در تیمارهای آبیاری بر اساس ۱۲۰ و ۱۸۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر به ترتیب ۶۲ و ۸۱ درصد کاهش یافت بیشترین عملکرد دانه از هیبریدهایA46×R و ۷۳ A75×R196 به ترتیب با ۱۶۸۷ و ۱۶۳۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. درآزمایش در میان هیبریدهای مورد بررسی هیبرید A168×R25 درصد روغنبالاتری۴۲/۵% داشت و درگروه آماری برتر قرارگرفت درحالیکه هیبرید A184×R30 کمترین درصد روغن دانه۳۵/۹% را به خود اختصاص داد. نتایج کلی نشان داد که در شرایط آبیاری مطلوب هیبریدهایA168×R25 وA46×R73 از بالاترین عملکرد دانه و درصد روغن برخوردار بودند. این در حالی است که در تیمارهای کمآبیاری هیبرید ۲۵A168×R از نظر عملکرد دانه و درصد روغن برتر از سایر هیبریدهای مورد بررسی بود