سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید جباری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس،
امیرحسین شیرانی راد – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور ارزیابی واکنش ارقام کلزا نسبت به کاهش دفعات آبیاری در تیمار تنش کمآبی، آزمایشی به صورت طرح کرتهای یک بار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار طی دو سال زراعی ۱۳۸۳ – ۱۳۸۱ در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. در این تحقیق آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل آبیاری معمول (آبیاری پس از ۸۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و تنش کمآبی به صورت قطع آبیاری از مرحله ساقهدهی به بعد و ۲۰ رقم بهاره کلزا به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد که تنش کمآبی موجب کاهش ارتفاع بوته، تعداد شاخههای فرعی در بوته، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، درصد روغن دانه و عملکرد روغن گردید، در حالیکه تأثیر معنیداری بر شاخص برداشت نداشت. در تیمار آبیاری معمول رقم ( Hyola 401 (Canada به دلیل دارا بودن تعداد دانه در خورجین نسبتاً زیاد و وزن هزار دانه بالا و در تیمار تنش کم- آبی رقم Syn 3 به واسطه تولید تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه بالا از بیشترین عملکرد دانه در میان ارقام مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین رقم Quantum با کمترین عملکرد دانه در شرایط آبیاری مطلوب ( ۳۴۹۲ کیلوگرم در هکتار)، عملکرد پائین در شرایط تنش کمآبی ( ۲۹۴۸ کیلوگرم در هکتار) به عنوان رقمی با بیشترین حساسیت به تنش کمآبی شناخته شد