سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا شکری – دانشجوی کارشناسی ارشداصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی – استادیار اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبداله محمدی – استادیار اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

خشکی و شوری دو عامل محیطی مهم در محدود کردن عملکرد گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک است.به منظور بررسی اثر تنش شوری بر کلزا در شرایط مزرعه ده رقم کلزا در شرایط نرمال و تنش شوری مورد ارزیابی قرار گرفتند. هر آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار به اجرا در آمد. در هر آزمایش عملکرد دانه در کرت، تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در ساقه اصلی، طول غلاف، عملکرد دانه در بوته، تعداد دانه درغلاف، شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد غلاف در ساقه فرعی و تعداد ساقه فرعی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادکه بین عملکرد و صفت وزن مواد برداشتی و بین صفت تعداد روز ت ا ۵۰ درصد گلدهی و صفت تعداد غلاف در ساقه اصلی، ارتفاع و تعداد غلاف در ساقه اصلی همبستگی مثبت و معنی داری و بین وزن هزار دانه و صفت تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد. ارقام مودنا Opera وساریگل عملکرد بالایی در شرایط تنش داشتند در حالیکه در شرایط نرمال رقم لیکورد بیشترین عملکرد را داش ت.ارقامoperaو ساریگل دارای کمترین شاخص تحملTOLو حساسیت به شوریSSI بودند. ارقام لیکورد، زرفام، وHola308بالاترین مقادیر متوسط تولیدMPمیانگین هندسی عملکردGMPو شاخص تحمل به تنش STI را داشتند و رقمOpera کمترین میزان این شاخصها را داشت. رقم لیکورد بیشترین عملکرد در شرایط نرم ال را داشت.