سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا اسد – عضو هئیت علمی، موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران
محمدرضا یزردانی – عضو هئیت علمی، موسسه تحقیقات برنج کشور
مصطفی یوسفیان – کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران

چکیده:

کمبود روزافزون منابع آبی باعث کمتر شدن سهم کشاورزی از این منابع وسرازیر شدن آن به بخش های دیگر مانند شربوصنعت شده است.این روند مارا ناچار می سازد تا از منابع موجود با بالاترین راندمان استفاده نماییم. یکی ازراهکارهایمورداستفاده برای کمتر نمودن مصرف آب در کشت برنج تغییرروش مرسوم آبیاری غرقاب دائم به دورآبیاری با تناوب مناسبمی باشد.به منظورارزیابی واکنش ارقام و لاین های مختلف برنج نسبت به دورهای مختلف آبیاری و تعیین بهترین دور آبیاریبرای این آزمایشی طی دو سال متوالی ۸۱-۱۳۸۰ درمعاونت آمل موسسه تحقیقات برنج کشوربه صورت اسپلیت پلات بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با فاکتور اصلی تیمارهای آبیاری غرقاب دائم، ۵، ۱۰، ۱۵ روزه و ۱۵ روزه با تاخیر یک هفته ای و فاکتورفرعی ارقام مختلف به اجرا گذاشته شد. نتایج دادهای دو ساله طرح نشان داد که تیمارهای آبیاری مورد استفاده در این طرح باعث کاهش عملکرد نشده اند ویا به عبارت دیگر برای کشت برنج نیازمند شرایط غرقاب دائم نیستیم بر این اساس، نمودار عکس العمل ارقام مختلف نسبت بهتنش خشکی کاملا متفاوت می باشد. بدین صورت که در برخی ارقام اصولا تغییری در میزان عملکرد دیده نمی شود و میزانآن ثابت است ولی در برخی دیگراز ارقام با افزایش تنش خشکی ابتدا عملکرد زیاد شده و سپس در تنش های بیشتر از آنکاسته می شود. همچنین در برخی از ارقام تا تنش خاصی عملکرد ثابت مانده ولی بعد از آن کاهش می یابد. رقم محلی طارممقاومترین رقم و ارقام اصلاح شده نعمت و اوندا از حساس ترین ارقام بوده اند.