سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا سعیدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دا
محمدعلی آقاجانی – استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاهپزشکی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
ابراهیم هزارجریبی – مربی پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ، مرکز تحقیقات کشاورزی
مهدی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دا

چکیده:

بیماری پوسیدگی ذغالی یکی از مهم ترین بیماری های قارچی سویا به شمار می رود و باعث کاهش کمیت و کیفیت این محصول می گردد. این تحقیق به منظور بررسی مقاومت سه ژنوتیپ تجاری (DPX ، سحر و ویلیامز ) و دو ژنوتیپ امید بخش سویا (WEو DW) در برابر پوسیدگی ذغالی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان انجام شد. وجود سختینه در روی ریشه و طوقه به عنوان ملاک تشخیص بوته های آلوده از سالم قرار گرفت و در پایان فصل، عملکرد و اجزائ عملکرد کرت نیز اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد از نظر میزان آلودگی به بیماری پوسیدگی ذغالی در بین ارقام وجود دارد. مقایسه میانگین نشان داد که رقم ویلیامز با شدت نهایی ۱/۹۱ درصد حساس ترین رقم و رقم کتول با شدت نهایی ۳۳/۲۹ درصد به عنوان حساس ترین رقم نسبت به پوسیدگی ذغالی معرفی شد. در بررسی رابطه ی بین مقدار بیماری و عملکرد و اجزای عملکرد همبستگی معنی داری را مشخص نمود.