سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود اسکندری تربقان – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم –شیروان – ص پ ۱۴۹
حسین حاتم زاده –
الیاس نیستانی –

چکیده:

به منظور دستیابی به ارقامی با عملکرد دانه و روغن بالا، زودرس، متحمل به سرما و متناسب با شرایط دیم کشور ده رقم کلزا در بلوک های دورگگیری، در معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ( سرارود- کرمانشاه ) کشت شدند. تلاقی بین ارقام از طریق روش متداول دستی انجام شده و بمنظور افزایش میزان موفقیت در تلاقیها، بوسیله آبیاری از ایجاد تنش خشکی جلوگیری گردید. هر رقم در سه خط ۲ متری با فاصله ردیف ۵۰ سانتیمتر و در دو تاریخ کاشت مختلف با فاصله ۱۵ روز کشت گردید. در طول دوره رشد گیاه، صفاتی از قبیل تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدن، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در هر بوته و تعداد دانه در هر غلاف یاد داشت برداری گردید و پس از برداشت وزن هزار دانه، درصد روغن، عملکرد روغن و عملکرد دانه (کیلوگرم در پلات) والدین دورگ گیریها محاسبه شد. نتایج نشان داد برای حصول ارقامی با عملکرد دانه بالا میتوان صفات تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه را به عنوان شاخصهای گزینشی مد نظر قرار داد. همچنین ارقام زودرس به خاطر فرار از خشکی آخر فصل در شرایط دیم مناسبترند که صفت زودرسی را بایستی به ارقام با عملکرد بالا انتقال داد و از این ویژگی به نحو مطلوبی بهره جست