سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – استاددانشگاه شهید چمران اهواز
زهرا سجادی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
کرامت جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

آب زیرزمینی از مهمترین منابع طبیعی در جهان است با توجه به استفاده روزافزون منابع آب زیرزمینی ارزیابی کیفی آن اهمیت زیادی دارد جهت بررسی کیفیت آب زیرزمینی از روشهای گرافیکی و شاخصه های متعددی استفاده می شود برای انالیز و ارزیابی هیدروشیمایی آب زیرزمینی دشت چنانه شاخص اشباع کانیهای مختلف شامل کلسیت، دولومیت ، ژیپس و هالیت تعیین شده است به منظور بررسی و براورد مکانی این شاخص در دشت ابتدا بوسیله نرم افزار Phreeqc Interactive 2.8 شاخص اشباع نمونه های آب زیرزمینی بدست امده و سپس بوسیله نرم افزار ArcGIS9.3و با استفاده از گزینه SpatialAnalyst نتایج نشان میدهد که شاخصهای اشباع همه این کانیها منفی است و آب زیرزمینی نسبت این کانیها تحت اشباع است شاخصهای اشباع کلسیت و دولومیت در دشت به دلیل تاثیرات سازندهای اطراف و سنگ کف است که بیشتر کربناته کلسیم و منیزیم و کمتر دارای میان لایه های ژیپسی و هالیت است زیاد است.