سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروزئولوژی
منوچهر چیت سازان – استاددانشگاه شهید چمران اهواز
زهرا سجادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
کرامت جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

آب زیرزمینی از مهمترین منابع طبیعی درجهان است با توجه به استفاده روزافزون ازمنابع آب زیرزمینی ارزیابی کیفی آن اهمیت زیادی دارد جهت بررسی کیفیت آب زیرزمینی از روشهای گرافیکی و شاخصه های متعددی استفاده می شود برای آنالیز و ارزیابی هیدروشیمایی آب زیرزمینی دشت چنانه شاخص اشباع کانیهای مختلف شامل کلسیت دولومیت ژیپس و هالیت تعیین شده است به منظور بررسی و برآورد مکانی این شاخص دردشت ابتدا بوسیله نرم افزار Phreeqc Interactive 2.8 شاخص اشابع نمونه های آب زیرزمینی بدست آمده و سپس بوسیله نرم افزار ArcGIS9.3 و با استفاده از گزینه Spatial Analyst نتایج نشان میدهد که شاخص های اشباع همه این کانی ها منفی است و آب زیرزمینی نسبت به این کانیها تحت اشباع است شاخصهای اشباع کلسیت و دولومیت دردشت به دلیل تاثیرات سازندهای اطراف و سنگ کف است که بیشتر کربناته کلسیم و منیزیم و کمتردارای میان لایه های ژیپسی و هالیت است زیاد است.