سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشاد ناصرقدیمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور ارزیابی و مقایسۀ خصوصیات زراعی هیبرید های تهیه شده از لاین های نرعقیم و رستورر جدید تعدا ۳۵ هیبرید جدید آفتابگردان به همراه هیبرید های آذرگل ،آلستار و یوروفلور CMS1052/1*R14 ، SHF81-90 ، SHF81-85 و CMS51*R864 آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوی در سال ۱۳۸۸ به اجرا درآمد.آزمایش در قالب طرح لاتیس مستطیل در دو تکرار در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۱ کاشته شد. صفات : تاریخ شروع گل دهی، تاریخ رسیدن فیزیولوژیک ارتفاع بوته، قطر طبق ، عملکرد دانه، عملکرد روغن و وزن صد دانه اندازه گیری شدند. نتایج محاسبات آماری نشان داد که بین هیبریدها و ارقام از نظر کلیۀ صفات اندازه گیری شده به غیر از وزن هزار دانه اختلاف معنی داری وجود داشت. بیشترین عملکرد دانه را هیبرید های۸۶-۱۴ SHF 87- 11 SHF 86-11 , SHF به ترتیب با عملکرد های ۸۵۰۶ ، ۷۴۶۶ و ۷۳۱۲ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه را هیبرید های SHF 87-29 , SHF 86-9 , SHF87-24 به ترتیب با عملکرد های ۴۱۰۸ ، ۴۰۲۳ ، ۳۳۴۱ کیلوگرم درهکتار تولید نمودند. بالاترین عملکرد روغن به هیبرید های ۱۴-۸۶ SHF وSHF 87-1 وSHF 87- 22 با عملکرد های ۳۸۲۶ و ۳۲۷۴ و ۳۱۹۴ کیلوگرم در هکتار اختصاص داشت و کمترین عملکرد روغن به هیبرید هایSHF 9-86و SHF 87-29 , SHF 87-25 با عملکرد های ۱۷۲۶ ، ۱۶۹۹ و ۱۴۷۱ کیلوگرم در هکتار تعلق داشت. هیبرید های ۲۴ -۸۲ SHF وSHF 87-25 مدت زمان ۱۰۴ روز کمترین طول دوره رویش (مدت زمان سبز شدن تا رسیدگی) را به خود اختصاص دادند. ضرایب همبستگی نشان دادند که بیشترین همبستگی مثبت بین عملکرد دانه و عملکرد روغن بود((r=0/984 رابطه بین قطر طبق و عملکرد دانه نیز مثبت و بسیار معنی دار بود( (r=0/563