سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه گیاهی – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
عبدالحسین امینی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
ناصر حافظی مقدس – دکتری مهندسی زلزله
راضیه لک – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

بااستفاده ازنتایج حاصل ازتعیین شرایط هوازدگی دیرینه لس ها می توان به تعیین اقلیم دیرینه منشا جایگاه تکتونیکی پرداخت همچنین این مطالعات جهت ارزیابی معتبر بودن داده های ژئوشیمیایی لس ها درمطالعات ترکیب پوسته قاره بالایی و اثرات زیست محیطی کاربرد دارد دراین مطالعه با استفاده از عناصر اصلی و نادردرلسهای حوضه قرناوه فاکتورهای مختلف هوازدگی تعیین گردید نتایج حاصل ازمطالعات این پژوهش نشان دهنده هوازدگی شیمیایی کم تا متوسط سنگهای گرانودیوریتی ناحیه منشا می باشد نسبت های مختلف هوازدگی حاکی ازغالب بودن فرایندهای هوازدگی فیزیکی خصوصا آبشویی درلسهای منطقه می باشد اندیس وگت نیز نشان دهنده شدت هوازدگی بیشتر کانی های رسی بخش جنوب غربی حوزه می باشد شرایط هوازدگی ناهمسان نشان دهنده تکتونیک فعال سیستم آلپی درطی تشکیل لس ها می باشد.