سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد قربانی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
هدی زارع میرک آباد – کارشناس ارشد کشاورزی

چکیده:

دراین مطالعه همسویی کارکرد مهندسین ناظر با کشاورزی پایدار و افزایش تولید گندم در استان خراسان رضوی با استفاده از داده های مقطع زمانی ۴۵۳ کشاورز در سال ۱۳۸۶ و با بهره گیری از مقایسه میانگین ها و برآورد تابع تولید مهندسی ترانسندنتال مورد بررسی قرارگرفته است نتایج تجربی نشان داد متغیرهای محیطی مانند سن، اندازه خانوار، تجربه کشاورزی و تعداد قطعات زمین در گروه بدون خدمات مشاوره کشاورزی ناظر کشاورزی بیش از گروه اول با خدمات مشاوره ای می باشد مقایسه میانگین نهاده ها و ستاده گندم دردوگروه نشان داد که سطح زیرکشت به لحاظ آماری بی معنی بذر، کود ازته، کود فسفاته، کود پتاسه، افت کش و ماشینهای کشاورزی درگروه با خدمات مهندسی کشاورزی بالات راز گروه بدون خدمات مشاوره ای می باشد. خدمات مشاوره کشاورزی از طریق مهندسین کشاورزی نمی تواند برکشاورزی پایدار و حرکت به سمت گندم ارگانیک مثبت باشد عملکرد گندم در گروه با و بدون خدمات مشاوره ای به ترتیب برابر ۳/۱۰ و ۱/۹۷ تن درهکتار است درواقع مهندسین کشاورزی با ارایه خدمات مشاوره فنی مرتبط با کشت و حفاظت خاک و محصول دارای اثر مثبت برعملکرد گندم می باشند پارامتر براوردشده برای خدمات مشاوره کشاورزی متغیر مجازی مثبت اما به لحاظ آماری بی معنی است با توجه به یافته ها سرمایه گذاری بیشتری درخدمات مشاوره کشاورزی از طریق مهندسین کشاورزی در مناطق روستایی و سازماندهی دانش آموختگان کشاورزی دراین زمینه برای شتابدهی به رشد کشاورزی به عنوان پیشنهاد ارایه شده است.