سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

به منظور بررسی همبستگی بین عملکرد دانه و تعدادی ازصفات وابسته به آن ازمایشی بصورت اسپیلت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسال زراعی ۹۰-۹۱ با دو عامل ابیاری به عنوان عامل اصلی در۴سطح آبیاری نرمال شاهد قطع ابیاری بعدازگلدهی قطع ابیاری بعدازشیری شدن قطع ابیاری بعدازخمیری شدن و ارقام به عنوان عامل فرعی در۵سطح ریحان ۳ یوسف بهمن آبیدر D10 در۳تکرار درایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد به مدت یکسال به اجرا درامد درطول فصل زراعی ازصفات ارتفاع بوته طول سنبله طول پدانکل تعداد برگ دربوته طول برگ پرچم شاخص سطح برگ تعداد سنبله دربوته تعداددانه درسنبله وزن هزاردانه عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه و شاخص برداشت یادداشت برداری گردید.