سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شهرام وصفی اسفستانی – پژوهشگر اقتصادی،شرکت ملی نفت ایران
هدیه علیشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

چکیده:

براساس تعاریف اولیه اثرات خارجی نتایج زیان بار فعالیت های اقتصادی می باشد که این هزینه ها فشار مستقیم و یا غیرمستقیمی را به شخص ثالث جدا از طرفین تولید و اجتماع وارد می کند با این حال اثرات خارجی پیامدهای مثبت هم می توانند داشته باشند ولی در ارزیابی های انجام گرفته پیامدهای منفی فعالیت های تولید مثل انتشار آلاینده ها موردنظر قرارگرفته می شود طراحی یک روش شناسی ارزیابی هزینه های خارجی که از نظر علمی منطقی بوده و مقبولیت بین المللی داشته باشد اولین قدم ضروری برای تخمین هزینههای خارجی تولید برق است ویژیگی اساسی چنین روش شناسی بایدتمام مراحل چرخه انرژی را توصیف کند اطلاعات مربوط به جریان انرژی و مواد و فشارهای محیط زیستی مرتبط با هر مرحله را ارایهدهد تخمینی از اثرات محیط زیستی و سلامتی ناشی از فشارهای محیط زیستی را امکان پذیر سازد و سرانجام مکانیسمی برای تخمین هزینه های این اثرات را ارایه دهد.دراین مقاهل پس از بحث درمورد رویکردهای مختلف ارزیابی هزینه های خارجی تولید برق نتایج بررسی ها دربرخی کشورهای اروپایی نیز مورد اشاره قرارگرفت که نتایج نشان میدهد هزینه های خارجی برق آبی بادی و هسته ای درمقایسه با سایر گزینه های تامین برق از قبیل نیروگاه های ذغالی نفتی زیست توده و گازی کمتر می باشد.