سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آزاده تیموری نسب – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مصطفی محمد خانی نسب – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
نازلی مهدیون – کارشناس ارشد MBA از دانشگاه علم و صنعت
صادق حداد – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده:

مقاله حاضربه بررسی و ارزیابی نیمرخ کارافرینی پژوهشگران درموسسه مطالعات بین المللی انرژی پرداخته است سوال اصلی تحقیق این است که میانگین مولفه های مدل مورد استفاده درجامعه مورد مطالعه تاچه حدی است و نهایتا نمره ارزیابی نیمرخ کارافرینی افراد پژوهشگرچیست؟ این مولفه ها عبارتندازتوفیق طلبی کانون کنترل درونی خطرپذیری تحمل ابهام سلامت فکری رویاپردازی عملگرایی و چالش گرایی جامعه مورد تحقیق شامل کلیه پژوهشگران موسسه مطالعات بین المللی انرژی مشتمل بر۴۰ نفر می باشد ابزار مورد استفاده تحقیق پرسشنامه ای سنجش ویژگیهای شخصیتی کارافرینان ایرانی و روش مورد استفاده تجزیه و تحلیل داده ها امارتوصیفی و استنباطی بودها ست پایایی ابزار پرسشنامه به تایید شده و ضریب الفای کرونباخ برای آن ۰/۹۴ محاسبه شده است