سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رمضانعلی ابوزاده – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ا
علی اکبر قره آغاجی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
سعید صدری – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفها

چکیده:

در ریسندگی رینگ تنش نخ فاکتوری مهم و بحرانی است و روشهای کمی برای اندازه گیری بلادرنگ آن وجود دارد. سنسورها گونه ای از سیستمهای میکروالکترومکانیکی هستند که در این مطالعه از یک سنسور کرنشی به منظور ارزیابی اثر یکی از پارامترهای عملیاتی مورد استفاده قرار گرفته است. طرح آزمایشگاهی تعبیه شد تا با استفاده از مدارهای واسط مناسب به داده برداری بپردازد. با کالیبره کردن سیستم آزمایشات مختلفی برای بررسی اثر ارتفاع بالون بر تنش وارد بر نخ درون حلقه بالون گیر انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که سیستم تعبیه شده برای بررسی تنشهای فشاری که نخ در حین گردش درون حلقه بالون گیر تجربه می کند ابزار کارامدی است. همچنین نشان داده شد که کاهش ارتفاع بالون منجر به کاهش نیروی فشاری مذکور می گردد. برای بررسی نتایج از مدل رگرسیون خطی و آزمون آنالیز واریانس استفاده شد.