سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین پیرمرادی – دانشگاه پیام نور واحد پرندک
محمدصادق اللهیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
میثم سلوکی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

به منظور برنامهریزی تهیه و تدوین برنامههای آموزشی اثربخش منطبق با خواست و علاقه بزرگسالان لازم است که نیازهای آموزشی ازطریق فرایند نیازسنجی شناسایی گردد. جمعآوری اطلاعات از مخاطبان بالقوه و درگیر ساختن علمی آنها در فرایند تشخیص برنامههایآموزشی احتمال اجرا نمودن برنامههای آموزشی مناسب و دستیابی به بروندادهای مورد نظر را افزایش میدهد. از این رو این مقاله بهدنبال سنجش و اولویتبندی نیازهای آموزشی باغداران انار روستا ی یلآباد با هدف بهسازی و توسعه باغهای انار است. اهداف اختصاصی تحقیق شامل شناسایی ویژگیهای شخصی اقتصادی و اجتماعی باغداران انار و نیاز آموزشی آنها در زمینه بهسازی و توسعهباغهای انار وتعیین ارتباط انها با نیازهای آموزشیشان است. طرح تحقیق از نوع توصیفی همبستگی میباشد که برای گرداوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. جامعهی آماری شامل آن دسته از باغداران انار است که حداقل ۲۰۰ اصله درخت انار یا یک هکتار باغ انار درروستای یلآباد شهرستان ساوه داشتند که با استفاده ازروش نمونهگیری تصادفی ساده ۵۶ باغدار انتخاب شد. ابزار تحقیق از لحاظ روایی ظاهری و محتوایی براساس نظر متخصصان و صاحبنظران در رشتههای باغبانی و ترویج تنظیم برای تعیین اعتبار پرسشنامه نیز از روش آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفا کرونباخ ان ۹% بود که مبیین اعتبار مناسب ان برایگردآوری داده هاست