سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمنصور مرعشی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
نسرین فرجی – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
سیداسماعیل هاشمی شیخ شبانی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

این پژوهش با هدف ارزیابی نگرش کارکنان نسبت به سودمندی دوره های آموزش ضمن خدمت مرکز آموزش منطقه ۳ زندانهای کشور طی سالهای ۱۳۸۵-۸۸ انجام شده است روش تحقیق پیمایشی توصیفی بود نتایج تحقیق نشان داد که نمونه آماری مدیریت دورههای آموزشی را درحد متوسط مفید و سودمند ارزیابی نموده اند برنامه های ضمن خدمت تاثیرزیادی بررشد فردی آنان داشته و حمایت مدیران در حد زیاد بوده است همچنین تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف نمونه آماری برحسب رشته شغلی وجود دارد ودراین رابطه رسته حقوقی قضایی و رسته مدد کاری – روانشناسی ارزیابی مثبت تری از برنامه ها داشته اند.