سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد جواد آخوندیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،گرایش مالی،دانشگاه آزاد اسلا
سید محمد باقر زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات،گرایش کسب و کارالکترونیک
سیده فاطمه نورانی پهنه کلایی – کارشناس مدیریت بازرگانی،همکار پژوهشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا

چکیده:

امروزه صاحبنظران و اندیشمندان حوزه مدیریت براهمیت و جایگاه مدلهای ارزیابی و مدیریت عملکرد به عنوان یکی از معتبرترین شاخصهای اندازه گیری میزان پیشرفت جوامع و سازمان ها و نیز به منزله کلیدحیاتی تحقق اهداف توسعه درابعاد فردی و اجتماعی تاکید می ورزند درسازمان های عمومی نظیر شهرداریها طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد و کنترل می تواند منجر به هدایت صحیح مدیران درراستای تحقق اهداف کارایی و اثربخشی فعالیت ها و پاسخگوی مطلوب نسبت به شهروندان گردد هدف این مقاله ارزیابی میزان عملکرد منطقه ۱ شهرداری ساری از دیدگاه شهروندان با استفاده از تئوری مجموعه های فازی می باشد حجم نمونه آماری با استفاده ازفرمول کوکران ۳۲۶ نفر از شهروندان مستقر در منطقه ۱ شهرداری ساری تعیین گردید که به روش نمونه گیری متناسببا حجم از سطح محله های منطقه مذکور به طور تصادفی انتخاب شدند به منظور گردآوری داده ها بین اعضای نمونه آماری پرسشنامه توزیع شد که روایی آن بصوری و پایایی آن از طریق ضریب الفای کرونباخ مورد سنجش و تاید قرار گرفت