سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق، شناخت نقش و کارکردهای فراملی کلان شهر تبریز برای دستیابی به فهم عمیقتر از نقش آن برای پذیرش وظایف فراملی و تعیین حوزه عملکردی موثر آن بویژه درمیان کشورهای پیرامونی است. طبیعی است که شناخت و درک این مساله، اولین گام در ارتقای جایگاه بینالمللی کشور ازیک طرف و منطقه کلان شهری تبریز از طرف دیگر است. روش تحقیق در این مقاله بر اساس هدف، کاربردی و بر حسب روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. بدین صورت که ابتدا با بررسی شاخصهای نشان دهنده کارکردهای فراملی (جریان افراد، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و جریان کالا) با استفاده از مدل تحلیل شبکه جایگاه تبریز برای احراز کارکردهای فراملی مشخص گردید . نتایج حاصله از این تحقیق با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی نشان داد که کلانشهر تبریز دارای ارتباط خفیفی با کشورهای پیرامون با استناد بر وجودجریان افراد، کالا و سرمایه گذار ی مستقیم خارجی م یباشد. همچنین منطقه کلانشهری تبریز توانسته است با کشورهای پیرامونی به صورت اولیه ارتباط برقرار کند، به عبارت دیگر ارتباط کلانشهر تبریز با کشورهای پیرامونی در آغاز مرحله جنینی قرار دارد، به طوری که رفته رفته این وضعیت به مرحله بلوغ نزدیکتر میشود. شاهد این مدعی نیز برقراری ارتباط هوایی، کالایی و جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با کشورهای پیرامونی و حتی برخی کشورهای اروپایی، روسیه، امریکا و کشورهای شرق آسیا میباشد