سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

چکیده:

اکوتوریسم به عنوان گونه ای از گردشگری پست مدرنیسم که در پی شکل گیری مفاهیمی چون توسعه پایدار تولد یافته استباظرفیت هایی که دارد می تواند فرصت توسعه را در همه ابعاد آن ایجاد کند و به عنوان راهکاری اساسی در توسعه مطرح شود شهرستان روانسر،یکی از شهرهای استان کرمانشاه که در شمالغربی ودر ۵۵ کیلومتری ،آن واقع شده این شهرستان را باید سرزمین آب و دشت نامید.حدود ۷۰ %مساحت شهرستان را دشت با شیب کمتر از ۱۰ % و بالغ بر ۳۰ % آن را آبهای سطحی و زیرزمینی(رودخانه،سراب،چشمه)تشکیل می دهد.شهر روانسر از لحاظ مورفولوژیکی از جمله شهرهای کوهپایه ای و دشتی است.جاذب های مهم و طبیعی شهرستان روانسر وجود یک سراب طبیعی بزرگ در مرکزشهر و همچنین بزرگ ترین غارآبی اسیا،غار قوری قلعه در ۲۵ کیلومتری مرکزشهر واقع شده است. پژوهش حاضر از نظرماهیت و روش گردآوری اطلاعات روش توصیفی -تحلیلی بوده است و درآن از تکنیک های کتابخانه ای و اسنادی و همچنین از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.در واقع هدف این پژوهش شناسایی توانمندی های اکوتوریسمی و اثرات گردشگری بر افزایش درآمد و توسعه شهرستان روانسر برمبنای استانداردهای تعریف شده ی:آب وهوا،بارش،دما،پوشش گیاهی و حتی زلزله بوده است که در اکثر موارد در حدمطلوب مورد نظر گردشگران بوده است.این پژوهش به پاسخ این سوال می پردازد که افزایش ورود گردشگربه شهرستان روانسر باعث افزایش درآمدو توسعه در منطقه می باشد؟و چه راهبردها و راهکارهایی جهت توسعه گردشگری وجود دارد؟به این منظور با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی عمیق ،و استفاده از ابزار پرسشنامه به ارایه راهکارهای ضروری جهت افزایش توسعه گردشگری در روانسر پرداخته است.