سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین رستمی زرین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود
گیتی فرقانی – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این پژوهش اثر سازندهای زمینشناسی و فعالیتهای کشاورزی بر کیفیت آبهای زیرزمینی دشت رومشگان بررسی شده است. به این منظور ۲۵ نمونه از آبهای زیرزمینی این منطقه با پراکندگی مناسب در تمام طول دشت جمع آوری شده است. مقدار هدایت اکتریکی (EC) اسیدیته (pH) و دما در محل نمونه برداری اندازه گیری شدند. به منظور پیدا کردن اثر سازندهای منطقه بر کیفیت منابع آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه مقدار کاتیونها (کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم) و آنیونهای اصلی (کلر، سولفات و بیکربنات) و شاخص اشباع (SI) کانیهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور یافتن اثر فعالیتهای کشاورزی بر آب زیرزمینی منطقه رومشگان، غلظت نیترات و فسفات در نمونههای آب بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که غلظت یونهای کلر و سولفات در آب زیرزمینی موجود در مناطق متأثر از سازند گچساران بسیار بیشتر وشاخص اشباع یونهای هالیت، ژیپس و انیدریت در این مناطق منفی است. همچنین نتایج به دست آمده نشان میدهد که غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی مناطق میانی دشت بیشتر از میزان استاندارد باشد که به دلیل نوع محصولات کشت شده و نیاز آنها به کود سبب تفاوت غلظت نیترات در قسمتهای مختلف دشت رومشگان شده است.