سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی کیمیاقلم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، باشگاه پژوهشگران جوان، زنجان، ایرا
احمد عاشوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده، گروه برق، خدابنده، ایران
زهرا نعلبندزنجانی – دانشگاه زنجان، گروه برق ، زنجان، ایران

چکیده:

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال TEP) یکی از بخ شهای اساسی برنام هریزی توسعه شبکه قدرت م یباشد که نوع، مکان و زمان احدث تجهیزات جدید شبکه انتقال را جهت کفایت در تأمین بار تعیین م یکند. عوامل متعددی در مسئلهTEP دخیل هستند که بعضاً به علت پیچیدگی خاص خود نتیجه برنام هریزی را غیر واقعی و نادقیق جلوه م یدهند. بنابراین بایستی تلاش کرد تا به کمک ابزارهای علمی مناسب حتی الامکان به صورت مطلوب آنها را واردTEP نمود. یکی از این عوامل که کاملاً در نتیجه TEP مؤثر است عدم قطعیت پارامترهای مختلف برنامه ریزی از قبیل ضریب رشد بار, مکان تولید نیروگاهها در سال افق و به ویژه قیمت سوخت می باشد که با تغییر دادن تولید بهینه نیروگاهها،بارگذاری خطوط انتقال و بالطبع میزان بهینگی طرح های مختلف توسعه شبکه انتقال را به واسطه تغییر تلفات و نیز بار تأمین نشده، به طور غیر مستقیم تغییر می دهد. لذا در این پژوهش ضمن لحاظ نمودن عدم قطعیت در قیمت سوخت، طی سناریوهای متعدد به ارزیابی نقش مؤثر آن درنتیجهTEP با استفاده از روشهای کارآمدتر و دقیقتر میتواند مفید واقع شود. بنابراین در این مقاله از روش جدیدی به نام الگوریتم اجتماع ذرات گسسته بهبودیافته پیشرفته IADPSO) برای حل مسالهTEP با لحاظ نمودن عدم قطعیت در تقاضا استفاده شده است.