سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی حسنشریفی – فارغ التحصیل کارشناشی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلا
سیدمحمود فاطمی عقدا – دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران
علی ارومیه ای – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

رعایت شرایط مطلوب تراکم به لحاظ تأمین ایمنی سد و به تبع آن فراهم گردیدن شرایط آب بندی سدها از ملزومات مورد قبول ارکان پروژه( کارفرما، مشاور و پیمانکار) م یباشد، از طرفی عدم رعایت مشخصات فنی موجب خسارات سنگین مالی بهپیمانکار و کارفرما م یگردد، بنابراین لازم است اصول زمین شناسی مهندسی در احداث و تراکم این قبیل خا کها به دقت رعایت گردد. در سد مخزنی سرابی و در سد مخزنی کبودوال از مصالح قرضه ریز دان های استفاده م یشود که در سیستم طبق هبندی یونیفاید جزء ر سهای لاغرCL) محسوب م یشوند. نوع غلتک مورد استفاده در این دو پروژه یکسان بوده، اما به لحاظ ماهیت مصالح دو پروزه و شرایط آب و هوایی مختلف، شاهد دو رفتار متفاوت در رفتار تراکمی مصالح قرضه آنها م یباشیم. در این مقاله سعی گردیده است رفتار تراکمی مصالح هر دو سد از نظر مهندسی و آماری در بخش ضخامت موردتجزیه و تحلیل قرار گیرد.