سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالمجید احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تربیت مدرس
تقی حیدری – دانشجوی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس
هایده آراء – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه همگان اذعان دارند که استقرار و پیدایش شهر تابعی از شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است زیرا پدیده های طبیعی درمکان گزینی پراکنش و توسعه فیزیکی شهری اثر قاطعی دارند همچنین در هنگام احداث شهرها باید به دینامیسم محیط طبیعی مثل سیل، زلزله گسل توجه کافی مبذول داشت و گرنه شهرها در اینده دچار مشکل خواهد شد در تحقیق حاضر با استفاده از روشهای تحلیلی توصیفی و بهره گیری تز نرم افزار GIS سعی شد که نقش دانش ژئومورفولوژی را در ارتباط با گسترش و توسعه محیط شهری زنجان مورد بررسی قرا ردهیم تا بدین وسیله توان گسترش شهر زنجان را در پهنه طبیعی دراینده و همچنین جهات گسترش و مخاطرات ژئومورفولوژیکی را در پهنه فعلی شهر و توسعه آتی آن نشان دهیم لذا در تحقیق حاضر هدف بررسی ارتباط محیط ژئومورفولوژیکی با توسعه فیزیکی شهر زنجان بود که نشان میدهد هر اینه توسعه نامتناسب شهر در هر جهت می تواند مخاطره آمیز و هزینه بر باشد.