سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد مهرگینی – دانشجوی دکترای اکتشاف، دانشکده معدن دانشگاه تهران،
سینا صانعیان – کارشناس اکتشاف، دانشکده معدن دانشگاه تهران

چکیده:

بر پایه مطالعات گستردهای که تاکنون صورت گرفته است، بدون تردید، نقش دادههای سرعت موج برشی در ارزیابی مخازن هیدروکربوری حیاتی است. متاسفانه معمولا دادههای سرعت موج برشی در بسیاری از میادین موجود نیستند و باید آنرا توسطروشهای دیگر برآورد نمود. روشهای معمول تخمین سرعت موج برشی به سه روش تجربی، تحلیلهای رگرسیونی و روشهای هوشمند تفکیک شده است. مشخصاً در هیچیک از روشهای معمول به جدایشطبیعی دادهها که بیانگر خصوصیاتفیزیکی متفاوت در میدان مورد مطالعه است، توجه خاصی نشده است. مطالعه حاضر بر روی یک چاه از یک میدان نفتی درجنوب کشور صورت گرفته که در آن سرعت موج برشی در طول چاه اندازهگیری شده است. در این بررسی، ابتدا پس از آماده سازی داده ها، مقادیر چاه نگارهای مختلف با استفاده از روش خوشه بندیk-means و با استفاده از معیارهای اعتبار سنجی به تعداد خوشه مناسب تقسیم شدند. در ادامه هر خوشه به طور مجزا وارد فرآیند تخمین به کمک شبکه عصبی شده و پارامترسرعت موج برشی در هر خوشه تخمین زده شد. نتایج نشان داد که تخمین سرعت موج برشی در حالت استفاده از دادههای خوشه بندی شده نسب به داده های بدون خوشه بندی به طور فزایندهای بهتر شده است