سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی شیوایی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران
محمدصادق سپاسیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران

چکیده:

در دهه های اخیر با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژی الکتریکی، لزوم برنامهریزی بهینه توسع ه شبکه های قدرت بیش از پیش احساس میگردد، بویژه شبکه های انتقال که بعنوان شبکه واسط بین منابع تولید و مراکز بار، نقش اساسی در تأمین مطمئن برق را بر عهده دارند. بر این اساس ، برنامهریزی این سیستمها باید بنحوی باشد که بهره برداری بهینه از شبکه انتقال را میسر سازد. لازمه دستیابی به هدف فوق بررسی نقش پارامترهای موثر در این زمینه می باشد . یکی از این پارامترها تلفات اکتیو میباشد که کاهش آن یکی از اولویت – های مالکین شبکه انتقال میباشد و دیگری عدمقطعیت می -باشد که در پژوهشهای قبلی در همین کنفرانس نقش این دو بررسی شده است. لذا در این مقاله، به ارزیابی نقش تلفات اکتیو و راکتیو شبکه انتقال در برنامه ریزی استاتیکی توسعه شبکه انتقال ضمن لحاظ کردن نقش عدم قطعیت در بار بر مبنای تکنیک سناریو، پرداخته شده است. همچنین برای حلالگوریتم پیشنهادی از روش جدیدی تحت عنوان الگوریتم جستجوی هارمونی استفاده گردیده است. در نهایت الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه آزمون ۳۰ -باسهIEEEپیاده سازی شده و نتایج آن ارائه گردیده است.