سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مهدی قاسمی علی آبادی – کارشناسان ارشد اقتصاد
ساناز اسلامیان –

چکیده:

درطی سه دهه گذشته تعامل بین صنعت بیمه و بازار پول درکشورهای توسعه یافته گسترش قابل توجه یافته است تا از این طریق ابزارهایی برای توسعه هر دو بازار ایجادشوند از جمله نوآوریهایی که دراین زمینه انجام گرفته تشکیل نهاد مالی جدیدی به نام بیمه بانک بوده که مزیت های منحصر بفردی در توسعه هر دو بازار بوجود آورده است بیمه بانک استراتژی را ارایهمیدهد که به وسیله آن بانکها و بیمه ها دریک روش کما بیش یکپارچه برای به کارانداختن بازارهای مالی با یکدیگر همکاری می نمایند از جمله پیامدهای اصلی تشکیل این نهاد مالی گسترش بیمه های عمر و زندگی به عنوان یکیازمنابع اصلی تامین مالی دراقتصاد بوده است درواقع با یکپارچه شدن بخشهایی از فعالیت بانکها و بیمه ها نقش صنعت بیمه در تامین مالی افزایش یافته و بانکها نیز به منابع مالی جذب شده توسط شرکت های بیمه دست یافته اند درطی سالهای اخیر و با ورود بخش خصوصی به صنعت بانکداری کشور تعامل بین صنعت بیمه و بانکداری درایران نیز گسترش یافته است بطوریکه یکی از حوزه های اصلی سرمایه گذاری بلندمدت بانکها تشکیل شرکت هابی مه درذیل گروه مالی مربوط به آنها است.