سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد نوع پسنداصیل – استادیار دانشگاه گیلان
محمد دوستار – استادیار دانشگاه گیلان
عاطفه ابراهیم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان

چکیده:

یکی از مهم ترین اهداف بانک ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می باشد. سهم بازار به معنی بخشی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می نماید. به اعتقاد بسیاری، ایجاد و حفظ سهم بازار تنها فلسفه شکل گیری نام های تجاری بوده و نام تجاری قدرتمند مترادف با سود کلان است. اهمیت ارتقاء سهم بازار از آنجا ناشی می شود که نقش سهم بازار در سنجش موفقیت یا شکست بنگاه، فرصت های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان به اثبات رسیده است. در طی دو دهه گذشته تلاش های زیادی در زمینه بازاریابی، به ویژه بازاریابی رابطه مند انجام شده که یکی از نمادهای رقابت فزاینده در جهت کسب سهم بازار بیشتر است. بازاریابی رابطه مند با تکیه بر تکنولوژی اطلاعات به دنبال ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان است. مهم ترین ابعاد بازاریابی رابطه مند عبارت اند از: اعتماد، ارتباطات، تعهد و مدیریت تعارض. مدیران خبره بانکی درصدد اند با ارائه ارزش های بیشتر برای مشتری از طریق ابعاد اصلی بازاریابی رابطه مند منابع مالی در اختیار مشتریان را جذب کنند و بدین وسیله سهم بازار خود را در محیط رقابتی افزایش دهند. در این مقاله به بررسی و ارزیابی نقش بازاریابی رابطه مند بر سهم بازار بانک ها پرداخته شده است. به همین منظور پس از شناسایی ابعاد اصلی بازاریابی رابطه مند، با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان بانکی عوامل مربوط به سهم بازار بانک شناسایی شد. روش تحقیق به کاررفته در این مقاله، روش توصیفی از نوع کاربردی است که به این منظور پرسشنامه ای تهیه گردید. نمونه مورد بررسی ۱۹۱ نفر از مشتریان بانک پاسارگاد استان گیلان می باشد که در نهایت با استفاده از نرم افزار spss به تحلیل اطلاعات بدست آمده پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که بین ابعاد اصلی بازاریابی رابطه مند )شامل اعتماد، تعهد، ارتباطات و مدیریت تعارض( با سهم بازار بانک رابطه مثبت وجود دارد، در این میان نقش اعتماد و ارتباطات بر سهم بازار بانک پررنگ تر می باشد.