سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین هدایتی تلوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامرضا لشکری پور – دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – دکتری
حسین ترشیزی – کارشناسی ارشد

چکیده:

ارزیابی نفوذپذیری و رفتارهیدروژئومکانیکی توده های سنگی یکی ازمهمترین پارامترها درمطالعات ژئوتکنیکی ساختگاه سدها می باشد این پارامتر برای تعیین مشخصات فنی تزریق ضروری می باشد ازمون صحرایی فشار آب متداولترین روش جهت ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی توده سنگ می باشد این ازمایش درمقاطع مختلف گمانه های اکتشافی و درپله های فشارمختلف تعیین می گردد براساس نمودارهای فشار آبگذاری درهرمقطع رفتارتوده سنگ درجریان و فشاراعمال شده ارزیابی میگردد دراین تحقیق نتایج آزمایشات لوژون در۱۶حلقه گمانه اکتشافی و در۱۲۰قطعه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت با استفاده از نتایج این آزمایشات رفتارتوده سنگهای ساختگاه سدازنظر نفوذپذیری و رفتارهیدروژئومکانیکی بررسی گردید براین اساس رفتار آب شستگی درتکیه گاه راست و رفتار آشفته درتکیه گاه چپ و بستر مهمترین رفتار هیدروژئومکانیکی این ساختگاه می باشند.