سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزان فراز – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
کورس یزدجردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه زمین شناسی، شیراز، ایران
مهرداد رهنمایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه آب شناسی، شیراز، ایران

چکیده:

ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی در تودههای سنگی، از اساسیترین پارامترها در بررسی های ژئوتکنیکی هر سد، از جمله ساختگاه کارستی و آهکی سد سلمان فارسی، به شمار میروند. لذا در این تحقیق به منظور شناخت شرایط ساختاری و بررسی شکستگیها، عملیات درزهنگاری در ۳ ایستگاه سطحی صورت پذیرفت و نتایج تحلیل استریوگرافیک بر وجود دو دسته درزهی اصلی و تقریباً متقاطع ۱J و ۲J دلالت دارد. همچنین با توجه به مرسوم بودن انجام آزمون لوژن جهت تعیین ضریب نفوذپذیری سنگهای درزهدار، منطقه به ٣ محدودهی جناح راست، بستر رودخانه (پی سد) و جناح چپ تقسیم گردید و نتایج حاصل از ٣١٠ آزمایش فشار آب در ١۵ گمانهی اکتشافی از لحاظ مقادیر لوژن و نوع رفتار هیدروژئومکانیکی تودهی سنگ تعیین و درصد فراوانی آنها در هر کدام از بخشهای ساختگاه محاسبه گردیده است. بر این اساس نفوذپذیری تودهی سنگ کل ساختگاه در ردهی نفوذناپذیر تا نفوذپذیری خیلی کم قرار دارد، و رفتار هیدروژئومکانیکی غالب در کل ساختگاه، جریان آشفته میباشد.