سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا لشکری پور – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر جامی خراسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سد خاکی چهچهه در شمال شرقی ایران و در مجاورت مرز ایران و ترکمنستان واقع شده و در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در خصوص آببندی ساختگاه، شناسایی صحیح وضعیت زمینشناسی، نفوذپذیری و شرایط آب زیرزمینی در توده سنگ میباشد. تاکنون به منظور بدست آوردن میزان نفوذپذیری بر حسب K ضریب نفوذپذیری) از نتایج لوژن و تبدیل آن به این ضریب استفاده میشده است. روابط زیادی برای این منظور ارائه شده و هنوز نیز مقادیر بدست آمده مورد تایید عموم دانشمندان و محققین نمیباشد. شاخص نفوذپذیری ثانویه ۴SPI روش نسبتاً جدیدتری است که به منظور تعیین نفوذپذیری و تزریقپذیری توده سنگ بر اساس دادههای آزمایش لوژن بکار میرود و در مورد توده سنگ ساختگاه سد خاکی چهچهه مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت منجر به ارائه راهکار آببندی شده است.