سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول اجل لوئیان – دانشیار بخش زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
ناصر حافظی مقدس – دانشیار بخش زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالعظیم عظیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدا

چکیده:

سد خاکی نرگسی با هسته رسی در استان فارس و در ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی کازرون و ۶۰ کیلومتری جنوب غربی شیرازدر روی رودخانه شیرین رود در استان فارس قرار دارد. یکی از مهمترین مسائل در عملیات تزریق شناسایی صحیح نفوذپذیری،وضیعت زمین شناسی و هیدرولیکی منطقه مورد نظر است. در این مقاله کیفیت توده سن گهای ساختگاه سد نرگسی براساس شاخص نفوذپذیری ثانویهSPI) پهن هبندی شده است تا ضمن اجرای طرح تزریق بهینه و موثر برای آ ببندی، از صرف هزین ههای بیشتر جلوگیری شود. به این مفهوم که توده سن گهای موجود پهنه بندی شده و با توجه به کیفیت هر پهنه، طرح آ ببندی مناسب اجرا شود. در این راستا وضعیت توده سنگ بوسیلهSPI قابل تعیین است؛ به طور یکه همراه با درجه درزه داری آ نها که از مغز ههای حفاری به دست م یآید، م یتواند مبنای خوبی برای طراحی آن باشد