سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده حسینی بالام – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف از تزریق در پی سد، جلوگیری از نشت و آببندی زیر سد است. برای بررسی لزوم استفاده از تزریق،معمولاً آزمایشات لوژان انجام میگیرد. در این مقاله ویژگیهای نفوذپذیری ساختگاه سد خنچه در فاصلهی ۲۳کیلومتری جنوب غرب کاشان واقع در استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ساختگاه سد به سه بخش تکیهگاه راست، پی سد و تکیهگاه چپ تقسیم شده، سپس مقایسه لوژان و همچنین نوع رفتارهای هیدروژئومکانیکی حاصل از ۱۲ گمانه واقع در محدوده محور، محاسبه و تعیین گشتند و فراوانی آنها در هر کدام از بخشهای ساختگاه محاسبه شدهاند. نتایج حاصل از آزمایشهای صورت گرفته، نشان دهنده نفوذپذیری بالا در آهکهای جناح راست و چپ و نفوذپذیری پایین در شیلهای بستر است.