سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فخرالدین معروفی – استادیار دانشگاه کردستان
سمیرا دهقانی – محقق و مدرس دانشگاه های سطح استان کردستان

چکیده:

این پژوهش با محوریت ارزیایب نابی نظام مدیریت پروژه های مدرسه سازی به دنبال حداقل سازی اتلاف ها و حداکثرسازی ارزش برای ذینفعان و همچنین شناسایی و رتبه بندی دلایل تاخیرات درپروژه ها است این پژوهش پیمایشی ازلحاظ روش شناسی توصیفی و درزمره تحقیقات کاربردی قرار دارد جامعه آماری پژوهش تمام پروژه های مدرسه سازی استان کردستان دربازه زمانی سال ۹۱-۱۳۸۵ است با استفاده ازروش نمونه گیری طبقه ای ۱۰۰ نفر ازافرادی که فعالانه درگیر پروژه های مدرسه سازی بودند و همچنین تعداد ۲۰پروژه دارای تاخیر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند ابزار اندازه گیری دادهها پرسشنامه مصاحبه و مشاهده بوده که پایایی و اعتبار آنها با استفاده ازابزارهای مناسب کمی و کیفی مورد تایید قرارگرفت بطورکلی نتایج پژوهش حاکی از این است که پیاده سازی درست اصول ساخت و سازناب درپروژه های مدرسه سازی منجر به کاهش تاخیرات می شود درپایان پیشنهادات و همچنین محدودیت های پژوهش ذکر شده است.