سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

صدیقه گل بابازاده مقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،بندرگز،ایران
هادی رزقی شیرسوار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،گرمسار،ایران

چکیده:

مدیریت دانش تلاش نوین قرن موسوم به عصر دانایی، برای حفط، هدایت و افزایش هدفمند سرمایه های دانشی سازمان هاست و به این اشاره دارد که سرمایه گذاری در علم، بهترین و بیشترین سود را به بار می آورد. این پژوهش به شناسایی مؤلفه های اصلی مدیریت دانش در آموزش عالی پرداخته است.روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت روش توصیفی(همبستگی) و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای ، اسنادی و میدانی( پرسشنامه پژوهشگر ساخته )است. نمونه مورد پژوهش شامل ۱۲۵ نفر از مدیران ارشد، میانی و پایه واحد های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران که بصورت تصادفی انتخاب شدند .سپس اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمونt پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که : ۱- مهمترین مؤلفه های مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی شامل: تشخیص ،تحصیل ،بکارگیری و توسعه دانش است. ۲- کاربرد مؤلفه تحصیل دانش در حد عالی بوده است. ۳- کاربرد مؤلفه بکارگیری دانش در حد نه چندان خوب بوده است. ۴- کاربرد مؤلفه توسعه دانش در حد مطلوب بوده است. ۵- کاربرد مؤلفه تشخیص دانش در حد قابل قبولی بوده است .در این میان سطح بکارگیری مؤلفه تحصیل دانش توسط مدیران در رتبه نخست و مؤلفه بکارگیری دانش در رتبه چهارم قرار داشت